N°140 Febbraio Marzo

ʏ4XDUDQWʌDQQL ID KR XQLWR LO SL» DQWLFR YLWLJQR IULXODQR DG XQ PRGR GL IDUH VSXPDQWH QXRYR HG LQQRYDWLYR LO 0HWRGR &ROODYLQL 1H ª QDWR XQR VSXPDQWH XQLFR FKH XQLVFH OD FRPSOHVVLW¢ GHJOL VSXPDQWL FODVVLFL DL SURIXPL GHOLFDWDPHQWH IORUHDOL GHOOD 5LEROOD *LDOOD ʏ 0DQOLR &ROODYLQL COLLAVINI RIBOLLA GIALLA SPUMANTE BRUT 9LD GHOOD 5LEROOD *LDOOD ʇ &RUQR GL 5RVD]]R 8' ʇ 7HO FROODYLQL#FROODYLQL LW ʇ ZZZ FROODYLQL LW °ÇǗ‘¤—r ĩĸİĮ ¤ÇĽ 7r‘ªÌ© ĪĸĮ ¤ÇĽ /‡½°}°r© Ĭ ¤ÇĽ 7rǕÌÁr¤‡© į ¤ÇĽ

RkJQdWJsaXNoZXIy NTUwOQ==